Top

UAB „FLORA DNA“ PRIVATUMO TAISYKLĖS

PREAMBULĖ

 1. Mantės Šidlauskaitės Individuali veikla Genius rose,VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 890847, buveinės adresas Žalgirio g. 98-10, Vilnius 09300 (toliau – Valdytojas) yra internetinės parduotuvės www.floradna.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) valdytoja.
 2. Valdytojui yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės naudotojo pasitikėjimas Bendrove, Bendrovės valdoma Internetine parduotuve bei joje parduodamomis prekėmis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Bendrovės Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Bendrovės veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Bendrovės pareigas.
 3. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas įsipareigoja susipažinti su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine.
 4. Pažymime, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
 5. Naudotojas, turėdamas bet kokiu klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Bendrovės asmenį, atsakingą už duomenų apsaugą el. paštas science@floradna.com, tel. nr. +370 6 435 0678).
 6. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Valdytojas – Mantės Šidlauskaitės Individuali veikla Genius rose,VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 890847, buveinės adresas Žalgirio g. 98-10, Vilnius 09300 nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 2. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.geniusrose.com
 3. Naudotojas – asmuo, besilankantis Internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar asmuo, siekiantis įsigyti Bendrovės parduodamų prekių. 
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 6. Internetinės parduotuvės paskyra – tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
 7. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
 9. Bendrovės partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Bendrovei, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

1.Valdytojas Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:

 • Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
 • Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine;
 • Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų.

2. Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Valdytojui šiais  atvejais:

 • Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje;
 • Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Bendrove metu. 


 3. Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Valdytojas Slapukų pagalba, Bendrovės teisėto intereso teisiniu pagrindu siekiant Naudotojui pateikti Internetinės parduotuvės svetainę, kuri tinkamai funkcionuotų arba Naudotojo sutikimo pagrindu, esant pasirenkamiesiems Slapukams , surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.

4.Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Valdytojas gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Bendrovė iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. Bendrovė gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

1.Valdytojas Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:

 • Elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
 • Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
 • Profesionalios aptarnavimo kokybės vertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais sprendimo tikslu (atliekamas garso įrašymo darymas).

2. Valdytojas Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais. 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

1.Valdytojas savo veikloje tvarko žemiau nurodytus Naudotojų Asmens duomenis:

 • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens pajamų dydis, asmens paso numeris, asmens šeiminės padėties duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
 • Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas,tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
 • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu;
 • Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, lytis, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu.

 

2. Valdytojas pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt. 

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Valdytojas užtikrina, laikosi ir gerbia Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:
 • teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
 • teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
 • teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Bendrovės valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
 • teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Bendrovei nebereikia Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
 • teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, tai yra, Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Bendrovė šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, netvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Bendrovė įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Bendrovės interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, tai yra, Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Bendrovė šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, tai yra, fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 • teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
 1. Valdytojas informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Bendrovė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 
 2. Valdytojas atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva. 
 3. Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Valdytojas įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Bendrove.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. Valdytojas tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:
 • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Valdytojas Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės Internetine parduotuve;
 • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo dalyvavimo Valdytojas organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;
 • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;
 • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės vertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais sprendimo tikslu, yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.

 

 1. Valdytojas deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Bendrovė sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją. 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 1. Valdytojas naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
 2. Valdytojas informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. 
 3. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
 4. Valdytojas ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos. 
 5. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Bendrovę. 
 6. Valdytojas siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Bendrovė neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.
 7. Tuo atveju, jeigu Valdytojas yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Bendrovė privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 1. Valdytojas rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.
   
 2. Valdytojas pažymime, kad nors Valdytojas stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 1. Valdytojo Internetinė parduotuvė yra skirtos asmenims nuo 14 metų, todėl Bendrovė sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 14 metų Asmens duomenų. 
   
 2. Tačiau Valdytojas pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Bendrovei savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 14 metų norėtų naudotis Bendrovės Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis. 
   
 3. Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Valdytojui asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Bendrove šiose Privatumo taisyklėse nurodytais adresais.

TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. Valdytojas, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute. 
   
 2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
   
 3. Jei Naudotojas nepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali:

 

 • rašyti elektroninį laišką adresu science@geniusrose.com arba skambinti bendruoju Valdytojui klientų konsultavimo telefonu +370 64350678 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
 • atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

 

 1. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

SLAPUKAI

 1. Siekiant, kad Naudotojui Valdytojo Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
   
 2. Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, kreipdamasis tiesiogiai į Valdytoją, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

 1. Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. vasario 9 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pakeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS 

Mante Šidlauskaitė Individuali veikla Genius rose

Individualios veiklos pažymos nr: 890847

Adresas: Žalgirio g. 98-10, Vilnius 09300

science@geniusrose.com

+37061644630

Privatumo taisyklių atnaujinimo data 2019 m. vasario 19 d.